Föreningens verkmsahetsplan för 2024.

Verksamhetsplanen annonseras på anslagstavlan på Kullerharen och följs upp regelbundet.

AktivitetKommentar
UngdomsverksamhetTillgängliggöra sport- och lekutrustning i ett ställ
nära rampen.
Fortsatt upprustning av befintliga lekplatser.
Eventuellt utbyte av segeljollar till kajaker.
Ökade intäkter från sponsring och reklamEn fulltecknad sponsortavla på storbryggan är
föreningens största möjlighet att påverka intäkterna.
Framtagande av ny hemsidaArbetsgrupp utsedd. Med en modern och
lättillgänglig hemsida är förhoppningen att den
besöks mer av både medlemmar och andra
intresserade vilket kan öka intresset både för BBK
och Kullerharen. Hemsidan måste vara lätt att sköta
så att den hålls uppdaterad. Domänkostnaderna ska
bli lägre än idag.
Fortsätta arbeta med medlemsregistret BASMed en god kvalitet i vårt medlemsregister säkrar vi
föreningens intäkter och kan förbättra informations-
spridning till medlemmar. Funktionär utses inom
styrelsen med detta som huvuduppgift.
Förbättrad ekonomisk kontroll och mindre
personberoende genom bättre rutiner och regler för inköp samt årliga inköp av förbrukningsvaror till
Kullerharen.
Upprättande av Inköpsrutin.
Upprättande av inventeringslista för det årliga
inköpsbehovet.
Övrigt underhåll
Prioritering av underhåll och investeringarArbetslista med prioritetsordning hålls uppdaterad
av styrelsen för planering av inköp och som
underlag för Arbetslista att anslå på Kullerharen.